Semalt, işiňizi ýeňilleşdirmek üçin awtomatlaşdyrylan mazmuny döwmek usullaryny hödürleýär

Mazmuny döwmek, internetden peýdaly maglumatlary çykarmak we ony öz web sahypaňyzda çap etmekdir. Dürli web ussatlary we ýazyjylary öz işini ösdürmek üçin döredilen bloglardan we web sahypalaryndan makalalar alýarlar. Kärhanalar, programmistler we web döredijiler hem işlerini bitirmek üçin dürli web galyndylaryny ýa-da mazmun gazmak gurallaryny ulanýarlar. Iň görnükli mazmuny döwmek usullary aşakda agzalýar.

1: DOM derňewi

DOM ýa-da Resminama obýekt modeli HTML we XML faýllarynyň içindäki mazmunyň stilini we gurluşyny kesgitleýär. DOM derňewçileri dürli web sahypalaryny çuňňur görmek üçin programmistler we işläp düzüjiler tarapyndan ulanylýar. Web mazmunyny aňsatlyk bilen çykarmak üçin DOM derňewçisini ulanyp bilersiňiz. XPath islenýän web sahypalaryny we bloglary gyrmak üçin giňişleýin gural bolup, Mozilla, Internet Explorer we Google Chrome bilen utgaşýar. “XPath” arkaly, programma endiklerine zerurlyk bolmazdan, tutuş bir ýa-da bölekleýin sahypanyň mazmunyny gyryp bilersiňiz.

2: HTML derňewi

HTML derňewi JavaScript bilen ýerine ýetirilýär. Mazmuny döwmek usuly tekst resminamalaryndan we PDF faýllaryndan maglumat almak üçin ulanylýar. Şeýle hem, size e-poçta salgylaryndan, ýerleşdirilen baglanyşyklardan ýa-da şuňa meňzeş çeşmelerden maglumat alýar. HTML gyryjy kärhanalar üçin amatly wariant, sebäbi HTML resminamalaryny aňsat we ýokary tizlik bilen seljerip biler.

3: Dik agregasiýa

Dik jemleýiş platformasy ajaýyp hasaplaýyş ukyplary bolan döredijiler tarapyndan döredilýär. Dürli tablisalary we sanawlary nyşana alýarlar we talaplaryna görä manyly mazmuny ýygýarlar. Olaryň käbiri işini bitirmek üçin Kimono Labs we beýleki şuňa meňzeş gurallara bil baglaýarlar. Bu usul, diňe bir topar gözleg we bot ulansaňyz, size peýda getirer we mazmunyň hili bu botlaryň we gözlegçileriň netijeliligini ölçär.

4: Google Docs

Google elektron tablisalary güýçli mazmuny ýok etmek hyzmaty hökmünde ulanylýar. Bu usul gyryjylaryň arasynda meşhurdyr. “Google Docs” -dan islenýän faýllary import edip, talaplaryňyza görä gyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, mazmunyň gyrylýarka hilini yzygiderli barlap we gözegçilikde saklap bilersiňiz.

5: XPath

XPath ýa-da XML ýol dili, HTML we XML resminamalarynda işleýän talap dilidir. Bu resminamalar agaç gurluşyna esaslanýandygy sebäpli, XPath saýlanan web sahypalarynda gezmek üçin ulanylyp bilner we mazmunyň hilini barlamaga kömek edýär. HTML we DOM derňewi bilen bilelikde web ussatlaryna köp peýdalar berýär we mazmun derrew web sahypaňyzda çap edilip bilner.

6: Tekst nagşynyň gabat gelmegi

Bu döredijiler we programmistler tarapyndan ulanylýan we Ruby, Python we Perl ýaly diller bilen birleşdirilen aňlatma gabat gelýän usul. Köp sanly sahypany doly ýa-da bölekleýin döwmek üçin bu mazmuny ýok etmek usulyny durmuşa geçirip bilersiňiz.

Mazmuny döwmegiň bu usullarynyň hemmesi hil netijelerini üpjün edýär we işiňizi ýeňilleşdirmek üçin döredilen cURL, HTTrack, Node.js we Wget ýaly gurallar bar. Isleýşiňiz ýaly köp ýa-da az saýt alyp bilersiňiz.